Menu

Klantenportaal

Nieuws

RailGood verzoekt Nederlandse regering om beleid te wijzigen om modal shift te kunnen realiseren

5 Juni 2023

RailGood stuurde op 31 mei 2023 een openbare brief aan de Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat met afschrift naar de Tweede Kamer met de oproep om tot gewijzigd beleid te komen om de verplaatsing van goederenvervoer van de weg naar het spoor te stimuleren en obstakels voor modal shift weg te nemen. Dit volgens de inzet van het coalitieakkoord van de Nederlandse regering.

Naast de al getroffen prima en ook broodnodige maatregel van het Nederlandse kabinet om de infrastructuur op orde te brengen met ook extra budget voor onderhoud en vernieuwing van de (goederen)spoorwegen, benoemt de brief drie thema’s waaraan komende jaren zeker beleidsmatige prioriteit moet worden gegeven om modal shift van weg naar spoor te realiseren. Dit om transport en logistiek te verduurzamen. Dit uiteraard inclusief het beschikbaar stellen van extra budget daarvoor in de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat concludeerde recent nog in onderzoek dat dat op de korte termijn beleidsinzet op modal shift naar het spoor effectief is voor de overheid.

RailGood roept daartoe op om het korte en middellange termijn beleid van IenW aan te passen om de volgende drie knelpunten te elimineren: 

1) Prijs met infraheffingen het spoorgoederenvervoer in Nederland niet de markt uit.
2) Laat de Nederlandse invoering van ERTMS geen obstakel voor modal shift worden.
3) Investeer in 740 meter routes voor modal shift, in een goede samenwerking met Duitsland. 

Meer informatie hierover is te vinden in bijgevoegde brief.


RailGood calls on the Dutch government to change policy in order to realize a modal shift

On May 31, 2023, RailGood sent a public letter to the Dutch State Secretary for Infrastructure and Water Management with a copy to Parliament calling for a policy change to stimulate the shift of freight transport from road to rail and to remove obstacles for modal shift. This is in accordance with the commitment of the coalition agreement of the Dutch government.

In addition to the appreciated, but also much-needed, measure already taken by the Dutch cabinet to put the infrastructure in order with also extra budget for maintenance and renewal of the (freight) railway infrastructure, the letter identifies three topics that must certainly be given policy priority in the coming years to realize a modal shift from road to rail and thereby make transport and logistics more sustainable. This, of course, includes making extra budget available for this in the budget of the Ministry of Infrastructure and Water Management. The Knowledge Institute for Mobility Policy (KiM) of the Ministry of Infrastructure and Water Management recently concluded in research that in the short-term policy efforts on modal shift to rail are effective for the government.

RailGood therefore calls for adjustments to short and medium-term government policy to eliminate the following three bottlenecks:

1) Do not price rail freight transport in the Netherlands out of the market with infrastructure charges.
2) Do not let the Dutch introduction of ERTMS become an obstacle to modal shift.
3) Invest in 740-meter train routes for modal shift, in good cooperation with Germany.

More information about this can be found in the attached letter.