Menu

Klantenportaal

Nieuws

RailGood roept voor de Tweede Kamer verkiezingen op tot meer inzet voor groei van het duurzame spoorgoederenvervoer

21 Augustus 2023

RailGood staat voor versterking van het ondernemersklimaat en de concurrentiepositie en groeimogelijkheden van het commerciële goederenvervoer en intermodaal vervoer op het spoor in Nederland. Uiteraard ook in de Europese context. Samenwerking met de landelijke politiek en de overheid is noodzakelijk en nuttig bij enkele uitdagingen in dit verband.

In een brief van RailGood aan de verkiezingsprogrammacommissies van diverse politieke partijen voor de Tweede Kamer verkiezingen op 22 november 2023, roept RailGood op om meer inzet en focus van het nieuwe kabinet en Tweede Kamer voor het duurzame en veilige spoorgoederenvervoer, met bijpassend overheidsbudget. Het nieuwe kabinet dient een inhaalslag te maken met de uitvoering van de Europese strategie voor het (intermodale) spoorgoederenvervoer én met investeringen om de Nederlandse achterlandspoorlijnen en emplacementen te laten voldoen aan de Europese eisen voor de Single European Railway Area. Om het aandeel van het spoor in het goederentransport te verhogen, moet de focus daarbij liggen op het verbeteren van het concurrentievermogen van het (intermodale) spoorgoederenvervoer. Daarnaast is een toekomstvaste aanpak hard noodzakelijk om groei van zowel goederen- als personenvervoer op het Nederlandse spoor te realiseren. Dit in samenhang en gesynchroniseerd met onze buurlanden.

Willen we de grote opgaven voor duurzame groei van onze economie en onze mobiliteit, logistiek en transport aankunnen, dan vraagt dat van het nieuwe kabinet om knopen door te hakken én in samenwerking met de sector daadkracht te tonen om volgende speerpunten te realiseren:

  • Basis op orde met betrouwbare en beschikbare spoorinfrastructuur voor goederenvervoer. Dit vereist niet alleen voldoende overheidsbudget voor goed onderhoud en tijdige vernieuwing van de spoorinfrastuctuur, maar ook een betere aansturing van de landelijke beheerder van de spoorinfrastructuur en werkbare landelijk uniforme milieu- en veiligheidsregelgeving.
  • Verantwoorde implementatie van ERTMS in Nederland voor het spoorgoederenvervoer en modal shift. Een herijking en doelmatige bijsturing zijn noodzakelijk om de invoering van ERTMS voor de gebruikers van het spoor in Nederland betaalbaar en betrouwbaar te maken, met voldoende locomotieven bij ingebruikname van ERTMS én om een interoperabel Europees spoornet (voor de Single European Railway Area) te realiseren.
  • Gelijk marktspeelveld tussen vervoerswijzen en met omringende landen. Prioriteit voor het nieuwe kabinet moet zijn dat met de heffingen voor het gebruik van de Nederlandse infrastructuur een gelijk marktspeelveld wordt gerealiseerd voor het spoorgoederenvervoer. De sinds 2023 buitensporige verhoogde infraheffingen voor het gebruik van de opstel- en rangeersporen moet geheel worden terug gedraaid. Bij de implementatie van het Europese Fit-for-55-programma, dat is geënt op de beginselen ‘de vervuiler betaalt’ en ‘de gebruiker betaalt’, is het doelmatig dat het nieuwe kabinet regelt dat het gebruik van duurzame alternatieven (groene elektriciteit en groene brandstof) in plaats van fossiele energiedragers met financiële prikkels wordt bevorderd.
  • Borgen van voldoende spoorcapaciteit voor goederenvervoer, nu en in de toekomst, via capaciteitswetgeving die een fair aandeel voor 24/7 spoorgoederenvervoer op het Nederlandse spoornet garandeert en daarnaast investeringen in interoperabele spoorweginfrastructuur. Hoge prioriteit hebben daarbij de realisatie 740 meter treinlengte routes. RailGood roept het nieuwe kabinet op een serieuze start te maken met de planstudies van het interoperabele en goed ingepaste spoornet van de toekomst. In goede synchronisatie met omringende landen.

De ondernemingen in het spoorgoederenvervoer willen graag bijdragen aan het creëren van economische en maatschappelijke waarde door samen met de klanten en andere sectorpartijen in te zetten op duurzame economische groei. Daarbij is meer inzet van het nieuwe kabinet met een samenhangend en daadkrachtig regeringsbeleid nodig, met voldoende financiële middelen en focus.


English version:

RailGood calls for more political commitment before the Dutch 2023 parliamentary elections to increase the competitiveness and growth opportunities of sustainable and safe rail freight transport

RailGood stands for strengthening the business climate and the competitive position and growth opportunities of commercial freight transport and intermodal transport by rail in the Netherlands. Of course, also in the European context. Collaboration with national politics and government is necessary and useful in some of the challenges in this regard.

In a letter from RailGood to the election program committees of various political parties for the elections to Dutch Parliament (‘Tweede Kamer’) on November 22, 2023, RailGood calls for more commitment and focus from the new cabinet and Parliament for sustainable and safe rail freight transport, with a matching government budget. The new cabinet must catch up with the implementation of the European strategy for (intermodal) rail freight transport and with investments to ensure that the Dutch hinterland railway lines and railway yards meet the European requirements for the Single European Railway Area. To increase the share of rail in freight transport, the focus must be on improving the competitiveness of (intermodal) rail freight transport. In addition, a future-proof approach is essential to achieve growth in both freight and passenger transport on the Dutch railways. This in coherence and synchronized with our neighboring countries.

If we want to be able in the Netherlands to cope with the major challenges for sustainable growth of our economy and our mobility, logistics and transport, this will require the new cabinet to make decisions and to show decisiveness in cooperation with the sector to realize the following spearheads:

  • Basic in order with reliable and available railway infrastructure for freight transport. This not only requires a sufficient government budget for proper maintenance and timely renewal of the rail infrastructure, but also better steering of the national rail infrastructure manager and workable national environmental and safety regulations.
  • Responsible implementation of ERTMS in the Netherlands for rail freight transport and modal shift. A reconsideration and effective adjustment are necessary to make the Dutch implementation of ERTMS affordable and reliable for rail users in the Netherlands, with sufficient locomotives when ERTMS is taken into operation and to realize an interoperable European railway network (for the Single European Railway Area).
  • Level market playing field between modes of transport and with neighboring countries. The new cabinet's priority must be to create a level playing field for rail freight transport with the infra charges for the use of the Dutch infrastructure. The infrastructure charges for the use of the sidings and shunting tracks, which have been excessively increased since 2023, must be completely reversed. When implementing the European Fit-for-55, which is based on the principles of 'the polluter pays' and 'the user pays', it is effective for the new cabinet to regulate that the use of sustainable energy (green electricity and green fuel) instead of fossil energy is promoted with financial incentives.
  • Securing sufficient railway capacity for freight transport, now and in the future. This through capacity legislation that guarantees a fair share for 24/7 rail freight transport on the Dutch rail network and investments in interoperable rail infrastructure. High priority must be given to the realization of 740-metre train-length routes. RailGood calls on the new cabinet to make a serious start with the planning studies of the interoperable and spatially well-integrated railway network of the future. In good synchronization with surrounding countries.

The rail freight transport companies are eager to contribute to the creation of economic and social value by focusing on sustainable economic growth together with customers and other sector parties. This requires more effort from the new cabinet with a coherent and decisive government policy, with sufficient financial resources and focus.